Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 -

Υποβρύχια: Σήμα του ΓΕΝ για τη νέα τορπίλη των Υ/Β κλάσης 214


Σήμα από το ΓΕΝ για τη νέα τορπίλη των Υ/Β κλάσης 214, αλλά και για την ολοκλήρωση της νέας τορπίλης στα οπλικά συστήματα ISUS 90-15 και ISUS-90-46 των υποβρυχίων. 

Η σχετική προθεσμία εκπνέει την Δευτέρα 16 Ιουλίου, ενώ στην αιχμή  για τα νέα γενικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της βρίσκεται η προδιαγραφή να είναι είναι διπλού ρόλου, δηλαδή εναντίον πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στο πλαίσιο εξέτασης υλοποίησης προμήθειας νέας τορπίλης βαρέως τύπου για τα Υ/Β τ.214 και το εκσυγχρονισμένο Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ, καθώς και της ολοκλήρωσης της νέας τορπίλης στα οπλικά συστήματα ISUS 90-15 και ISUS-90-46 των Υ/Β, ανακοίνωσε την διενέργεια ανοιχτού και δημοσίου τεχνικού διαλόγου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 31 του Ν.3978/2011, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την πληρέστερη κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.

Αναλυτικά τα γενικά επιθυμητά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της νέας τορπίλης είναι:

α. Να είναι διπλού ρόλου (εναντίον πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων).
β. Να είναι αυτοκατευθυνόμενη με δυνατότητα ενεργητικής και παθητικής ακροάσεως, καθώς και συνδυασμού αυτών.
γ. Να είναι τηλεκατευθυνόμενη μέσω αγωγού επικοινωνίας.
δ. Να είναι εξοπλισμένη με πυροδοτικό κρουστικό και προσεγγίσεως.
ε. Να βάλλεται από βάθος μεγαλύτερο των 400 μέτρων.
στ. Να έχει μέγιστη ταχύτητα άνω των 50 κόμβων.
ζ. Να έχει δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ταχύτητας της και του βάθους στη φάση της ανακατεύθυνσης / επίθεσης.
η. Να έχει δυνατότητα εντοπισμού και προσβολής ακίνητων στόχων επιφανείας και Υ/Β.
θ. Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης αντιμέτρων.
ι. Να έχει διάταξη για την προστασία του βάλλοντος Υ/Β.
ια. Οι συσσωρευτές τορπίλης γυμνασίων θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον 50 εγγυημένους κύκλους φορτίσεως / εκφορτίσεως.
ιβ. Η Τ/Λ γυμνασίων να έχει τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής της συμπεριφοράς της και να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την ανάλυση της διαδρομής της, καθώς και να διαθέτει φανό πορείας, φανό ενδείξεως θέσεως και Noise Maker.

Όπως σημειώνει στην πρόσκλησή του το ΓΕΝ,  η λίστα επιχειρησιακών χαρακτηριστικών είναι ενδεικτική και μπορεί να μεταβληθεί κατά την διαδικασία κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.

Επιπλέον στο πλαίσιο του τεχνικού διαλόγου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ενθαρρύνονται να προσέλθουν, κατόπιν συνεννόησης, στη Διεύθυνση Εξοπλισμών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για σχετική παρουσίαση των δυνατοτήτων των προϊόντων τους.

Η ολοκλήρωση της τορπίλης στα οπλικά συστήματα των Υ/Β ISUS 90-15 και ISUS 90-46

Η νέα τορπίλη θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα οπλικά συστήματα ISUS 90-15 και ISUS-90-46 των Υ/Β. Ως ολοκλήρωση νοείται η δυνατότητα εκτέλεσης βολών, χειρισμού και κατεύθυνσης των Τ/Λ, με πλήρη εκμετάλλευση των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών του όπλου, από τα οπλικά συστήματα ISUS 90-15 και ISUS-90-46 των Υ/Β.

Θα πρέπει να καθορισθούν και να καταγραφούν όλες οι τυχόν απαραίτητες εργασίες διασύνδεσης των Τ/Λ στους τορπιλοσωλήνες των Υ/Β (hardware και software), καθώς και των τορπιλοσωλήνων με το οπλικό σύστημα των Υ/Β, τυχόν απαιτήσεις προσθήκης ή αφαίρεσης υλικών / καλωδιώσεων / ερμαρίων ή / και φυσικών μετασκευών των τορπιλοσωλήνων ή / και υφιστάμενων 

Κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συντάξουν ολοκληρωμένη τεχνική πρόταση υλοποίησης της ολοκλήρωσης, στην οποία θα καταγράφονται και αναλύονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες / μετασκευές / ενέργειες. Σε περίπτωση που κάποια απαιτούμενη εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί απευθείας από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να σημειώνεται η προτεινόμενη τεχνική λύση, καθώς και ο προτεινόμενος φορέας υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συνεργασιών με υπεργολάβους αλλά και του κόστους, επαφίεται στον υποψήφιο ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω τεχνική πρόταση θα υποβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι στο πλαίσιο του παρόντος τεχνικού διαλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα και ενθαρρύνονται, κατά τη διάρκεια του τεχνικού διαλόγου, να αιτηθούν διευκρινήσεων, τεχνικών στοιχείων ή / και επίσκεψης σε Υ/Β τ.214 και Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ.

Προθεσμία έως τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την παρούσα φόρμα υποβολής σχολίων, μαζί με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνουν απαραίτητο, μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας του τεχνικού διαλόγου. Η υποβολή θα γίνει στη Διεύθυνση Εξοπλισμών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων [email protected] και [email protected]. Τυχόν στοιχεία / πληροφορίες τα οποία, κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων, χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά και μη δυνάμεθα να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δύνανται να παραδωθούν με αγγελιοφόρο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κατόπιν συνεννόησης, στην Διεύθυνση Εξοπλισμών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού