Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 -

Πότε, σε ποιους και πώς χορηγείται ο ΑΦΜΤι κοινό έχει κάποιος που υποβάλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση με κάποιον που πρόκειται να ασκήσει κάποιο επάγγελμα ή θέλει να αποκτήσει άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου; Όλοι θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Ο Α.Φ.Μ. είναι μοναδικός και είναι απαραίτητος για τις συναλλαγές με τη Φορολογική Διοίκηση, το Δημόσιο Τομέα αλλά και ιδιωτικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται. Δικαίωμα για την απόκτηση Α.Φ.Μ. έχουν όλοι όσοι κατοικούν στην Ελλάδα.

Ο Α.Φ.Μ. είναι απαραίτητος στις περιπτώσεις όπου κάποιος:

 • Πρόκειται να υποβάλει φορολογική δήλωση είτε για να δηλώσει εισόδημα, είτε την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζουν τεκμήριο (αυτοκίνητο, σκάφος κ.ά.).
 • Πρόκειται να ανοίξει επιχείρηση ή να ασκήσει κάποιο επάγγελμα
 • Θέλει να αποκτήσει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, σκάφους.
 • Έχει συναλλαγές με τη Φορολογική Διοίκηση.
 • Σχετίζεται με επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κτλ)
 • Εκπροσωπεί φορολογούμενο και πραγματοποιεί πράξεις φορολογικού περιεχομένου αντ' αυτού.
 • Πρόκειται να υποβάλει δήλωση φορολογίας κεφαλαίου, λόγω απόκτησης κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών.

Επίσης Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αποδίδεται και στα παρακάτω πρόσωπα:

 • Στις έγγαμες γυναίκες που υποβάλλουν από κοινού με τον σύζυγό τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, που δηλώνονται κάθε φορά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
 • Στα αλλοδαπά Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και ζητούν την επιστροφή φόρου από οποιαδήποτε αιτία ή αγοράζουν ακίνητο ή μεταβιβάζουν μετοχές ή είναι υπόχρεα σε καταβολή φόρου ή συμμετέχουν ως εταίροι/μέλη, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή σε νομικές οντότητες.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα;

 • Απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα αποτελεί το στοιχείο ταυτότητας, πρωτότυπο του οποίου επιδεικνύεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού.
 • Πιστοποιητικό γέννησης για τα φυσικά πρόσωπα που στερούνται ταυτότητας (ανήλικοι). Πιστοποιητικό γέννησης υποβάλλεται και για τους ανηλίκους υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς;

 • Διαβατήριο ή Ταυτότητα για πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διαβατήριο σε ισχύ για τους υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν είναι κάτοικοι Ελλάδος. Στην περίπτωση που τα στοιχεία τους δεν αναγράφονται σε αυτό με λατινικούς χαρακτήρες, κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, μεταφρασμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
 • Εφόσον οι αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών, είναι κάτοικοι Ελλάδος προσκομίζεται επιπλέον και η άδεια διαμονής τους σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.