Σάββατο 25 Μαΐου 2024 -

Πώς θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκιαΜεγάλη προσοχή απαιτείται για τη συμπλήρωση των δηλώσεων Ε1 και Ε2 των φορολογουμένων που ενοικιάζουν ακίνητα και έχουν τυχόν ανείσπρακτα ενοίκια, προκειμένου αποφύγουν τη φορολόγησή τους.

Πριν την υποβολή του εντύπου Ε1 οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2016 εισοδήματα από ακίνητα, ή έχουν παραχωρήσει δωρεάν κατοικία στα παιδιά τους ή τους γονείς τους ή διαθέτουν «κενά» ακίνητα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε2 που αφορά την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα.

Στο έντυπο Ε2 πρέπει να δηλωθούν, ξεχωριστά για κάθε ακίνητο, τα ενοίκια που εισπράχθηκαν σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων σε τρίτους ή την ιδιόχρηση.

Οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να επισκεφθούν και την εφορία τους πριν υποβάλουν τη δήλωσή τους προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα ενοίκια που δεν κατάφερε να εισπράξει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή του κατά τη διάρκεια του 2016 μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1.

Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στην στήλη 16 της πρώτης σελίδας, και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα.

Για να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά, θα πρέπει ως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων).

Σε περίπτωση που τα ανείσπρακτα ενοίκια δηλωθούν λάθος, τότε ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με φόρο 15% (για εισόδημα από τα ενοίκια έως 12.000 ευρώ) και φόρο 35% ( για εισοδήματα από 12.001 ευρώ).