Τρίτη 28 Μαΐου 2024 -

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τις τηλεοπτικές συχνότητες!Η προκήρυξη για τις τηλεοπτικές συχνότητες, αναρτήθηκε σήμερα το πρωί στο opengov.gr.

Tέσσερις είναι οι άδειες που προβλέπονται για κανάλια ενημερωτικού προγράμματος, γενικού περιεχομένου και για μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια (High Definition), που σημαίνει ότι τουλάχιστον τέσσερα από τα νυν κακνάλια εθνικής εμβέλειας θα πάψουν να εκπέμπουν.

Στο χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης προβλέπεται ότι ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα 3.000.000 ευρώ, που είναι η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας και για την οποία θα πρέπει να καταθέσουν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ισόποση εγγυητική επιστολή, καλούνται να καταβάλουν και παράβολο 30.000 ευρώ για τη συμμετοχή στον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Πρόκειται δηλαδή για το 1% επί της τιμής εκκίνησης.

Στην προκήρυξη προβλέπεται ότι οι υπερθεματιστές που θα αναδειχθούν θα έχουν 15 μέρες προθεσμία από την ημέρα της ανάδειξής τους για να καταβάλουν το συνολικό τίμημα με το οποίο πλειοδότησαν, διαφορετικά θα καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχής τους των 3.000.000 ευρώ.

Οπως ήδη έχουμε γράψει, μετά τη διαβούλευση θα γίνουν οι αναγκαίες προσθαφαιρέσεις και η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στα ελληνικά και στα αγγλικά στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα.