Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 -

Προσλήψεις 609 υπαλλήλων σε λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤραμΣτη Διαύγεια αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις για 609 συνολικά προσλήψεις προσωπικού σε ΟΣΥ (Λεωφορεία – Τρόλεϊ) και ΣΤΑΣΥ (Μετρό – ΗΣΑΠ – Τραμ).

Συγκεκριμένα, στην ΟΣΥ θα προσληφθούν 367 εργαζόμενοι στην κατηγορία Οδηγών Λεωφορείων ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και 56 εργαζόμενοι στην κατηγορία ΔΕ Τεχνιτών διάφορων ειδικοτήτων. Στην ΣΤΑΣΥ θα προσληφθούν 186 εργαζόμενοι Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

-Την πλήρωση 186 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4722/2020, στην ΣΤΑΣΥ.

Για την ΣΤΑΣΥ, οι προσλήψεις αφορούν σε είκοσι δύο (22) θέσεις προσωπικού κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου τεχνικού προσωπικού, εβδομήντα πέντε (75) θέσεις κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου οδηγοί συρμών και ογδόντα εννέα (89) θέσεις κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου τεχνικού προσωπικού.

-Την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 367 θέσεων προσωπικού ΔΕ οδηγών λεωφορείων και 56 θέσεων ΔΕ τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΟΣΥ.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι μόλις 15 ημέρες, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να έχουν στείλει τις υπογεγραμμένες αιτήσεις τους με όλα τα δικαιολογητικά. Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ θα πρέπει να έχουν συντάξει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων.

Θα υπάρξει προθεσμία 5 ημερών για ενστάσεις (με παράβολο 20 ευρώ) και περιθώριο 20 ημερών στο ΑΣΕΠ να διενεργήσει έλεγχο νομιμότητας ή τον κατ’ ένσταση έλεγχο, δηλαδή μέχρι τις 7 Ιανουαρίου (ακόμη κι αν δεν έχει προλάβει το ΑΣΕΠ) θα επικυρωθούν οι πίνακες κατάταξης ώστε να ξεκινήσει μετά από λίγες ημέρες μια σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας μετά αποδοχών, ο έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας (μεταξύ άλλων και των δικαιολογητικών) και μέχρι την άνοιξη του 2022 η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με συγκοινωνιολόγους, οι προσλήψεις αυτές πρόκειται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, καθώς θα επιτευχθεί η δρομολόγηση περισσότερων λεωφορείων / συρμών και η ταχύτερη αντιμετώπιση βλαβών.

Συγκεκριμένα για την ΟΣΥ, ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) (201), ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ’+Ε΄ ή DΕ κατηγορίας) (166), ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) (29), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων (3), ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (3), ΔΕ Βαφείς Οχημάτων (1), ΔΕ Ταπητουργοί (1), ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές-Οξυγονοκολλητές (1), ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες (8), ΔΕ Τορναδόροι (3), ΔΕ Ψυκτικοί (5), ΔΕ Ηλεκτρονικοί Οχημάτων (2).

Για την ΣΤΑΣΥ, ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (17), ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (5), ΔΕ Οδηγοί Συρμών (75), ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (39), ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (1), ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών (12), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (18), ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροσυγκολλητών (5), ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών (6), ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων -Ελαιοχρωματιστών (2), ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων –Ξυλουργών (1), ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων –Τεχνιτών Τοποθέτησης Πλακιδίων (3), ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (2).

Τα γενικά προσόντα που ισχύουν για όλες τις θέσεις:

Να είναι Έλληνες πολίτες.

Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999 (ειδικά οι οδηγοί συρμών από το έτος 1985 έως και το έτος 1999)

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.

Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Για κάθε θέση επίσης ισχύουν ειδικά προσόντα ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης.

Ποσοστό 15% των θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα στην ΟΣΥ καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων, ποσοστό 10% από τρίτεκνους και τέκνα πολύτεκνων, ποσοστό 5% από άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο (ή γονέα) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (ή άνω του 50% από νοητική υστέρηση ή αυτισμό), 5% από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης (π.χ. …0,51 στους 103 τεχνίτες). Εάν δεν υπάρξει σχετική ζήτηση, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τον γενικό πίνακα προσληπτέων.

Επιπλέον, διορίζονται ως υπεράριθμοι σε προσωποπαγείς θέσεις:

α. Σύζυγος ή παιδί θυμάτων ή τραυματιών από τρομοκρατική πράξη.

β. Ορφανός με αδελφό υπό επιτροπεία.

γ. Σύζυγος ή τέκνο θύματος ή τραυματία (ΜΕΘ, ή 67%) από τον σεισμό της 7/9/1999.

δ. Γονέας ή αδελφός θύματος ή τραυματία του τροχαίου στη διάβαση Τεμπών (13/4/2003).

ε. Γονέας ή αδελφός θύματος ή τραυματία του τροχαίου της σχολική εκδρομής στο πέταλο Μαλιακού (27/9/2004).

στ. Σύζυγος και παιδιά ή αδέλφια θυμάτων του εργατικού ατυχήματος στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλίου 2008.

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς την ΟΣΥ ή ΣΤΑΣΥ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το έντυπο της αιτήσεως (θα) είναι διαθέσιμο :

α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις)

β) στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr) ή ΣΤΑΣΥ (www.stasy.gr)

Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ή μέσω email, στις διευθύνσεις: [email protected] (γραμματεία διοίκησης) ή [email protected].

Αντίστοιχα για τη ΣΤΑΣΥ η διεύθυνση είναι Αθηνάς 67, Αθήνα 10552 ή εναλλακτικά στο email: [email protected]

γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).