Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 -

Δέος από την προφητεία του Ιωάννη! Πότε θα καταστραφεί η Τουρκία και θα ελευθερωθεί η Πόλη;Μια αποκάλυψη του  Ιωάννη που βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά από αρκετά χρόνια έρχεται να ταράξει τα ήσυχα νερά καθώς αποκαλύπτει πως θα υπάρξει Γ” Παγκόσμιος πόλεμος και πως μετά από αυτό το γεγονός θα αφανιστούν οι Τούρκοι και η Πόλη πλέον θα είναι ελεύθερη. 

Η Αποκάλυψη είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, τα οποία ξεχώρισαν οι Πατέρες ως γνήσια και θεόπνευστα στη Σύνοδο της Καρθαγένης το 393 μ.Χ.

Η Αποκάλυψη είναι το επιστέγασμα της Αγίας Γραφής και μας λέει πως θα τελειώσουν όλα, όπως και η Γένεση που είναι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής και μας λέει πως άρχισαν όλα. Η Γένεση γράφει:”Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην”. Γένεση α:1 Η Αποκάλυψη γράφει: “Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν”. Αποκάλυψη κα:1

Του αυτού εξήγησις εις το δέκατον έβδομον κεφάλαιον της αυτής Αποκαλύψεως του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού.

Το πρώτον θηρίον καθιστορεί ο άγιος Ιωάννης, πρώτον μεν εις το δέκατον τρίτον κεφάλαιον επτακέφαλον μόνον και δεκάκερον, έπειτα δε εις το παρόν ιζ’: κεφάλαιον περιγράφει αυτό κόκκινον.

Το δεύτερο και τρίτο θηρίο της Αποκάλυψης

Κείμενον.

4 Καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς,

Εξήγησις.

Ωσάν οπού η θηριώδης Μωαμεθική θρησκείαν και βασιλεία, πρώτα μεν προ του να πάρη την Κω/πολιν, ήτον επτακέφαλος μόνον, ήτοι επτά Σουλτάνους κατά διαδοχήν απέκτησεν, ως και εν τω ιγ’ κεφαλαίω προείρηται, τον Οθωμάνην, τον Ορχάνην, τον Αμουράτην, τον Μπαγιαζίτην, τον Χαλεπηνόν, και πάλιν τον Αμουράτην, και τον Μεχμέτην• έπειτα δε δι’ αυτού του Μεχμέτη επήρε την επτάλοφον πόλιν, και εκάθισεν επ’ αυτήν ως βασίλισσα η πόρνη η μεγάλη, και έστησεν αυτή τον θρόνον της βασιλείας της, και εφόρεσε κατά διαδοχήν του Βασιλέως την πορφύραν, και κόκκινον, και τα λοιπά χρυσά και πολύτιμα βασιλικά στολίσματα• και επειδή αυτή η Μωαμεθική βασιλεία έγινεν υπέρπλουτος, και απ’ έξω μεν αστράπτει από τα ειρημένα χρυσά στολίδια, από μέσα δε, ήτοι κατά τον έσω άνθρωπον και κατά την διαγωγήν της, είναι γεμάτη από σοδομίας, πορνίας, και από κάθε άλλην βδεληράν ακαθαρσίαν• δια τούτο και περιγράφεται παρά τω αγίω, γυνή έχουσα χρυσούν ποτήριον εν τη χειρί αυτής, γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσιών αυτής• και αυτή η Μωαμεθική θρησκεία και βασιλεία έκαμε την Κων/πολιν ως μητέρα των ακαθαρσιών, δαιμονίων κατοικητήριον, και φυλακήν παντός πνεύματος ακαθάρτου, την οποίαν Κων/πολιν Βαβυλώνα μεγάλην ονομάζει ο άγιος, δια τον εν αυτή κατοικήσαντα ασεβή βασιλέα των Αγαρηνών, ως άλλον Ναβουχοδονόσορα χρηματίσαντα αιχμαλωτιστήν του νέου ισραηλίτικου λαού• και εις το τέλος του παρόντος κεφαλαίου σαφέστερον εμφαίνει αυτήν ως βασιλεύουσαν, λέγων ούτω, πόλιν έχουσαν βασιλείαν επί των βασιλέων της γης.

Τα δέκα κέρατα του θηρίου είναι οι δέκα βασιλείς του Παπισμού, και της λοιπής Λουθηρικής δυσσεβείας και κακοδόξου αιρέσεως, ήγουν ο Σφέτζος, ο Πραντεπούργος, ο …, ο …, ο Σπανιόλος, ο Ολλανδέζος, ο Λέχος, ο Νέμτζας, ο Βενετζάνος, και ως βασιλεύς ο Πάππας, οίτινες ούπω βασιλείαν έλαβον, λέγει η Αποκάλυψις, επειδή εις τον καιρόν του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου δεν ήσαν ακόμη βασιλείς αυτοί οι νυν δέκα βασιλείς, ωσάν οπού ώριζεν αυτούς τους τόπους ο Αυτοκράτωρ βασιλεύς της Ρώμης, του οποίου η βασιλεία ήτον μία και αδιαίρετος, η οποία βασιλεία βασιλεύσαντος του αγίου Κωνσταντίνου διηρέθη μετά καιρόν εις πολλά βασίλεια, εις τα οποία έγιναν αυτοί οι ειρημένοι δέκα βασιλείς. Αυτοί λοιπόν είναι οι εχθροί και φθονεροί της ορθοδόξου πίστεως, ως ετερόδοξοι, και δεν αγαπούν την αύξησιν της των ορθοδόξων Ξανθών βασιλείας, και διαιρούνται υπ’ αλλήλων ως τα κέρατα, ειρήνης ούσης μεταξύ της Οθωμανικής και Ρωσσικής βασιλείας, και πάλιν ενούνται αλλήλοις, μάχης εν αυταίς ταις δυσί βασιλείαις γενομένης, και ίνα με το Μωαμεθικόν και βλάσφημον θηρίον γίνονται• αν και μη όλοι φαίνονται τοιούτοι κατά τα κινήματά τους, όμως όλοι κατά την προαίρεσίν τους και κλίσιν της καρδίας των είναι εχθροί της των ορθοδόξων βασιλείας, και ως αιρετικοί οπού είναι και βλάσφημοι εις την ευσέβειαν, δια τούτο και ως κέρατα εκ της βλασφήμου κεφαλής του θηρίου εξέφησαν, και νομίζουσιν ότι αν κοπή η κεφαλή του θηρίου υπό των Ξανθών, ήτοι αν χαθή η Κων/πολις η των Αγαρηνών βασιλεία, θέλει συγκοπή και η δόξα και το κέρδος της βασιλείας αυτών, και δια τούτο μερικοί από αυτούς πρόθυμοι είναι να συμμαχίσωσι τω Μωαμεθικώ θηρίω κατά των Ξανθών, ως εκείνου κέρατα.