Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 -

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάταξη-παγίδα που κόβει ή μειώνει τα επιδόματα τέκνων! Ποιους αφοράΤη στέρηση των επιδομάτων τέκνων από χιλιάδες οικογένειες και τη σημαντική μείωση στα ποσά των επιδομάτων τέκνων που δικαιούνται χιλιάδες άλλες οικογένειες προκαλεί η διάταξη του άρθρου 65 νόμου 4170/2013.

Τι προβλέπει η διάταξη;

Προβλέπεται ότι στο συνολικό ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για τη χορήγηση των συγκεκριμένων επιδομάτων, συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα φορολογούμενα με βάση τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες ετήσια εισοδήματα αλλά και τα φοροαπαλλασσόμενα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα της οικογένειας, από οποιαδήποτε πηγή.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια να λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό όριο οικογενειακού εισοδήματος και τα ακόλουθα ποσά:

● Τα επιδόματα ανεργίας και οι αποζημιώσεις απολύσεων.

● Το ΕΚΑΣ.

● Τα επιδόματα μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.

● Το φοιτητικό επίδομα.

● Τα ποσά των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής.

● Το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών και προσώπων με απόλυτη αναπηρία.

● Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας.

● Οι τόκοι από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου.

● Οι τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.

● Οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή.

● Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

● Τα μερίσματα ναυτιλιακών εταιριών.

● Οι τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή.

● Οι αμοιβές και οι μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας.

● Η ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου.

● Τα μερίσματα ανώνυμων εταιριών.

● Τα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ και οι συνεταιρισμοί κ.λπ.

● Τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές ΕΠΕ κ.λπ.

● Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή.

●  Τα εισοδήματα από πράξεις RΕΡΟS.

Με το συνυπολογισμό στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων όλων αυτών των αυτοτελώς φορολογούμενων και φοροαπαλλασσόμενων εισοδημάτων (πολλά από τα οποία δεν είναι τακτικά επαναλαμβανόμενα αλλά αποτελούν έκτακτες παροχές) τα συνολικά ετήσια εισοδήματα χιλιάδων οικογενειών με παιδιά «φουσκώνουν» τεχνητά και είτε ξεπερνούν τα ανώτατα εισοδηματικά όρια που προβλέπονται για την καταβολή των επιδομάτων είτε ανεβαίνουν απλώς σε υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια στα οποία αντιστοιχούν επιδόματα μειωμένα στα 2/3 ή στο 1/3.

Το μέγεθος της… ζημιάς μέσα από δύο παραδείγματα

1. Μια οικογένεια με 3 παιδιά, της οποίας ο πατέρας έλαβε πέρυσι αποζημίωση απόλυσης 5.000 ευρώ και απέκτησε, κατά τα λοιπά, συνολικό εισόδημα (φορολογούμενο βάσει κλίμακας) 29.000 ευρώ, θα εδικαιούτο φέτος -με βάση το εισόδημα των 29.000 ευρώ- ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων 40 ευρώ το μήνα, ήτοι 480 ευρώ το χρόνο, και άλλα 1.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε παιδί) το χρόνο ως ειδικό επίδομα για πολυτέκνους.

Με τη διάταξη του άρθρου 65 του νόμου 4170/2013 το εισόδημα που ελήφθη υπόψη, τελικά, για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων δεν ήταν το φορολογούμενο βάσει κλίμακας ποσό των 29.000 ευρώ αλλά το ποσό των 34.000 ευρώ (29.000 ευρώ + 5.000 ευρώ). Το αποτέλεσμα ήταν η εν λόγω οικογένεια να υπερβεί το εισοδηματικό όριο των 33.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για τη χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων στις οικογένειες με 3 παιδιά, και να χάσει το επίδομα αυτό, που ανέρχεται σε 480 ευρώ το χρόνο. Η οικογένεια αυτή δικαιούται πλέον μόνο το ετήσιο πολυτεκνικό επίδομα των 1.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

2. Μια οικογένεια με 5 παιδιά, της οποίας ο πατέρας έλαβε πέρυσι αποζημίωση απόλυσης 10.000 ευρώ και απέκτησε, κατά τα λοιπά, συνολικό εισόδημα (φορολογούμενο βάσει κλίμακας) 39.000 ευρώ, εδικαιούτο κανονικά φέτος -με βάση το εισόδημα των 39.000 ευρώ- ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων 67 ευρώ το μήνα, ήτοι 804 ευρώ το χρόνο, και άλλες 2.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε παιδί) το χρόνο ως ειδικό επίδομα για πολύτεκνους.

Με βάση τη διάταξη του άρθρου 65 του νόμου 4170/2013 το εισόδημα που ελήφθη υπόψη, τελικά, για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων δεν ήταν το φορολογούμενο βάσει κλίμακας ποσό των 38.000 ευρώ αλλά το ποσό των 48.000 ευρώ (38.000 ευρώ + 10.000 ευρώ). Το αποτέλεσμα ήταν η εν λόγω οικογένεια να υπερβεί το εισοδηματικό όριο των 39.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για τη χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων στις οικογένειες με 5 παιδιά και να χάσει το επίδομα αυτό, που ανέρχεται σε 804 ευρώ το χρόνο. Η οικογένεια αυτή δικαιούται πλέον μόνο το ετήσιο πολυτεκνικό επίδομα των 2.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).