Τρίτη 05 Ιουλίου 2022 -

Προσλήψεις μόνιμων και εποχικών σε Δήμους, ΚΕΕΛΠΝΟ ΔΕΗ, Δικαστήρια. 692 θέσειςΑνοίγουν άμεσα 692 θέσεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού σε δήμους, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΔΕΗ, και δικαστήρια σε όλη τη χώρα.

Οι μόνιμες θέσεις θα είναι 135 και αφορούν σε κατόχους πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ. Και αφορούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από προσωπικό που θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες που αναζητούν οι υπηρεσίες είναι γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, εργάτες, φύλακες κλπ.

Οι θέσεις:

Υπουργείο Δικαιοσύνης: 135 μόνιμοι

Ρυθμιστική αρχή λιμένων: 9

Πυροσβεστική: 8

Δήμοι: 56

ΚΕΕΛΠΝΟ: 103

Νοσοκομεία: 320

ΔΕΗ: 59

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 2

Συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα οι αιτήσεις για 320 εποχικές θέσεις σε πέντε νοσοκομεία. Θα προσληφθεί προσωπικό σε ειδικότητες όπως μάγειρες, καθαριστές, τραπεζοκόμοι, φύλακες κ.ά.

Για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. χρόνος ανεργίας (από 4 έως 6 μήνες), 2. ή 3. πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 4. ή 5. τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, 6. ανήλικα τέκνα, 7. ή 8. γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, 9. βαθμός βασικού τίτλου, 10. εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία των νοσοκομείων. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

11 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Νέστου

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του δήμου, που εδρεύει στη Χρυσούπολη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ’ κατηγορίας τουλάχιστον και 10 ΥΕ Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής, 64200, Χρυσούπολη). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας

O Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή οκτώ ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ως εξής: 3 Εργάτες/Εργάτριες Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ και 5 Εργάτες/Εργάτριες Γενικών Καθηκόντων- Οδοκαθαρισμού ΥΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

8 χειριστές στο Δήμο Σοφάδων

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης, δηλαδή έως 19.09.2017. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν: ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Mηχ/των (εκσκαφέας φορτωτής-JCB) 2, ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Mηχ/των (ισοπεδωτής γαιών – GRADER) 2 και ΤΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, τηλ.: 24433 53213 – 24433 53212) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι έως και Πέμπτη 23.02.2017.