Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 -

Ποιοι και πώς δικαιούνται μείωση 40% σε φορολογικά πρόστιμαΜε δέλεαρ τη μείωση των επιβληθέντων προστίμων κατά 40% η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλεί όσους φορολογούμενους έχουν ελέγξει οι υπηρεσίες της να παραιτηθούν από το δικαίωμα προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια και να πληρώσουν εφάπαξ τα ποσά που αναγράφονται στις οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

 

 

Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018, η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο του διοικητή της Γ. Πιτσιλή καλεί κάθε πρόσφατα ελεγχθέντα φορολογούμενο εντός της προθεσμίας των 30 ημερών για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής να αποδεχθεί με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση που θα υποβάλει στον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισμού του φόρου:

* την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι την 17.1.2018 ή

* την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που θα εκδοθεί κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Σε όποιον φορολογούμενο ανταποκριθεί παρέχεται ως κίνητρο για την εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης η μείωση στο 60% του επιβληθέντος με την παραπάνω πράξη προστίμου.

Τα μυστικά

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο:

1 Η μείωση του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου θα εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών στις 17-1-2018 υποθέσεων. Ως «εκκρεμείς» θεωρούνται οι υποθέσεις οι οποίες την 17η-1-2018:

* εκκρεμούσαν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας

* βρίσκονταν στη φάση κατά την οποία εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης

* είχαν συζητηθεί και δεν είχε εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή είχε εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

2 Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων επί των εκκρεμών υποθέσεων απαιτείται η υποβολή αίτησης – ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδοχής.

3 Για πράξεις που εκδόθηκαν έως 31.12.2017, με την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής θα διενεργείται καταρχάς η εκκαθάριση που προβλέπεται στο άρθρο 2 της απόφασης διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1214/2017, για την εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά με την επιεικέστερη κύρωση. Στην ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής που θα υποβάλλεται από τον φορολογούμενο θα γίνεται ρητή αναφορά στις πράξεις ή στις αποφάσεις (ΔΕΔ ή δικαστηρίου) τις οποίες αυτός αποδέχεται.

4 Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο φορολογούμενος, εφόσον το επιλέξει, προσέρχεται στον αρμόδιο προϊστάμενο και του χορηγείται ειδικό σημείωμα, όπου αναγράφεται η προκύπτουσα οφειλή σε εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας, το δε τελικώς οφειλόμενο ποσό προκύπτει, αφού υπολογισθούν κατά την καταβολή τόκοι/προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, μετά την αφαίρεση ποσών που έχουν καταβληθεί, εφόσον προβλέπεται η αφαίρεσή τους. Για το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανεπιφύλακτης αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω σημειώματος η προβλεπόμενη προθεσμία για την καταβολή αναστέλλεται. Αν η εξόφληση δεν διενεργηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η ανωτέρω μείωση δεν ισχύει και παραμένει απαιτητό το σύνολο του ποσού.

5 Στις περιπτώσεις υποθέσεων που ήταν εκκρεμείς την 17η-1-2018 η εφάπαξ πληρωμή του οφειλόμενου ποσού για την εξασφάλιση της έκπτωσης του 40% επί των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων θα πρέπει να γίνει:

* εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της εκκαθάρισης των προστίμων με βάση την επιεικέστερη διάταξη μεταξύ των νόμων 2532/1997 και 4174/2013, εφόσον η εκκαθάριση αυτή κοινοποιείται από 17-1-2018 και μετά

* έως 16-2-2018 εφόσον η εκκαθάριση των προστίμων με βάση την επιεικέστερη διάταξη μεταξύ των νόμων 2532/1997 και 4174/2013 έχει κοινοποιηθεί έως 16-1-2018

* εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ανέκκλητης αποδοχής, εφόσον η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί από την 1η-1-2018 και μετά.