Σάββατο 25 Μαΐου 2024 -

Δημόσιο: Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένωνΤις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο περιγράφει εγκύκλιος που υπογράφει η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Το σύστημα επιλογής προϊσταμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρου 29 του ν. 4369/2016 και το άρθρο δεύτερο του ν. 4464/2017.

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για τουλάχιστον ένα έτος ή έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τουλάχιστον τρία έτη και κατέχουν τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ έτη στο βαθμό αυτόν.

Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE εφόσον έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τουλάχιστον ένα έτος ή κατέχουν τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι έτη στον βαθμό αυτόν ή κατέχουν το βαθμό Α' και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία 3 έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή κατέχουν τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα χρόνια σε αυτό τον βαθμό.

Τόσο για γενικούς διευθυντές, όσο και για διευθυντές, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι τίτλοι σπουδών και συγκεκριμένα η κατοχή διδακτορικού, μεταπτυχιακού ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον κατέχουν τον βαθμό Α' ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.

Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα, καθώς και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης, οι εκθέσεις αξιολόγηση καθώς και η δομημένη συνέντευξη.

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: Η πρώτη περιλαμβάνει δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.