Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 -

Δημόσιο: 1.867 προσλήψεις μονίμων σε Δήμους, κατασκηνώσεις, νοσοκομείαΤο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε την πρόσληψη 727 εποχικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκα οι θέσεις ως εξής: 157 Τομεάρχες Δακοκτονίας Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι και 570 Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κ.λπ.).

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται στις περιφέρειες που είναι υπεύθυνες για το πρόγραμμα.

Προσόντα

Για τις θέσεις των γεωπόνων θα ζητηθούν: Βεβαίωση Ασκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Εναρξης Ασκησης Επαγγέλµατος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ), ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος γεωπόνου.

203 μόνιμοι στην Υπηρεσία Ασύλου

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου ξεκινά η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την προκήρυξη 6Κ/2017 που αφορά σε 203 μόνιμες θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου ασχολείται με την άσκηση καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής (Διαχειριστικής), εντεταλμένης να αναλάβει την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών για τη διαχείριση δράσεων / έργων του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης (Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων). Οι θέσεις κατανέμονται σε έξι ειδικότητες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: ΠΕ Διοικητικού 105 θέσεις, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 56 θέσεις, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 27 θέσεις, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 12 θέσεις, ΤΕ Πληροφορικής 2 θέσεις και ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ μια θέση.