Μερικοί χρήστες θα εξοφληθούν για υπηρεσίες παρακολούθησης πίστωσης και ανάκτησης ταυτότητας από την AllClearID, που πληρώνονται από τη Yahoo.