Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 -
Μέτριο

2 °C

Σήμερα, 19. Ιανουαρίου 2022

Ξεκινά η ηλεκτρονική αξιολόγηση στο ΔημόσιοΣτη Βουλή κατατέθηκε Τροπολογία επί νομοσχεδίου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά στην ηλεκτρονική αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Στα κυριότερα σημεία αυτής, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

•Αρμόδια για την τήρηση της διαδικασίας είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού.

•Τα έντυπα έκθεσης αξιολόγησης συμπληρώνονται με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή χωρίς να απαιτείται η διάθεσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο.

•Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού στον υπάλληλο.

•Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.

•Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το περιεχόμενο των εντύπων έκθεσης αξιολόγησης.

•Η αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανωνύμου ερωτηματολογίου το οποίο καταρτίζεται από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού.

•Πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο α’ αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του.

•Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις εντός δύο ημερών από την πραγματοποίηση της συνέντευξης.