Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 -
Μέτριο

15 °C

Σήμερα, 28. Οκτωβρίου 2021

Βήμα-βήμα πως να κάνετε αίτηση για τις 1.500 προσλήψεις ειδικών φρουρών στην ΕΛ.ΑΣ.Προκηρύχθηκε από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ο διαγωνισμός για την πρόσληψη των 1.500 ειδικών φρουρών με σκοπό την ενίσχυση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και την ανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ.

Ο Ελεύθερος Τύπος δημοσιεύσει αναλυτικό οδηγό με όλα τα κριτήρια, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους και στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν.

Τα προσόντα

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

 1. Είναι απόφοιτοι λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
 2. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους. Δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από την 1η-1-1991 και μεταγενέστερα.
 3. Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α’-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία α) είναι και με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.
 5. Εχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
 7. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 8. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 9. Να μην υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 10. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 11. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 12. Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
 13. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:

 • Η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2).
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως Επαγγελματιών Οπλιτών.
 • Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
 • Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου.
 • Η κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού ΙΕΚ, έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.
 • Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Όσοι διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί οφείλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες να προσέλθουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, φέροντας μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 26-8-2019, και να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 Χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.
 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα, χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών, και ότι δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ που τυχόν αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (ισχύει για άνδρες υποψήφιους και γυναίκες υποψήφιες που δήλωσαν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία).
 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται: Βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑΛ ή ισότιμο με αυτό τίτλο και απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της κατηγορίας Β’ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο προαναφερόμενους τίτλους.

Για πρόσθετα προσόντα

Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πρόσθετα προσόντα, εφόσον επιθυμούν να λάβουν την προβλεπόμενη μοριοδότηση, οφείλουν να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες ενδείξεις στην αίτηση συμμετοχής και να υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2).
 2. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά και να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Να αναγράφονται, επίσης, όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της θητείας των υποψηφίων, καθώς και η ειδικότητα με την οποία απολύθηκαν (αφορά άνδρες υποψήφιους και γυναίκες που υπηρέτησαν στις Ενοπλες Δυνάμεις).

iii. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

 1. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου), στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας, καθώς και η εκδούσα Αρχή. Για άδειες οδήγησης της αλλοδαπής πρέπει να προκύπτει η αντιστοιχία τους με τις ισχύουσες ελληνικές άδειες οδήγησης από τις ισχύουσες διατάξεις ή την αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για έκδοση άδειας οδήγησης μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας (θεωρητική και πρακτική εξέταση) και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι την άδεια οδήγησης θα την προσκομίσουν αμέσως μόλις περιέλθει στην κατοχή τους.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’-75) ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού. Η αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ελέγχει και εκδίδει σχετικό έγγραφο.
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) – Κοινή Υπουργική Απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ Β’-457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α’-75), σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α’-270), εφόσον ο υποψήφιος/α είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

vii. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) – Κοινή Υπουργική Απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ Β’-457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, εφόσον ο υποψήφιος/α είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

Υποβολή και έλεγχος

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι την ώρα 15.00 της 26ης-8-2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Μοριοδότηση των υποψηφίων

 Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον συμβούλου, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και ένα διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, παραλαμβάνει από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει, κατ’ αλφαβητική σειρά, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία. Η Δ/νση Πληροφορικής/ΑΕΑ επικουρεί το έργο της ως άνω επιτροπής στη σύνταξη των πινάκων.
 • Συντάσσει πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων ανά κατηγορία, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου ή πτυχίου ΕΠΑΛ [υπενθυμίζεται ότι στην κατηγορία Β’ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του πτυχίου ΤΕΕ (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑΛ], στον οποίο προστίθενται:

Α. Μία μονάδα στον/ην υποψήφιο/α που έχει υπηρετήσει ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠΟΠ) ή ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) στις Ενοπλες Δυνάμεις, πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά, πέντε μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Εφεδρος Αξιωματικός και πέντε μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε Ειδικές Δυνάμεις. Οι ΕΠΟΠ απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία. Αν υποψήφιος/α έχει υπηρετήσει τουλάχιστον εννέα μήνες ως ΕΠΟΠ σε Ειδικές Δυνάμεις, λαμβάνει και την προβλεπόμενη μοριοδότηση ως υπηρετήσας/σασα σε Ειδικές Δυνάμεις.

Β. Τρεις μονάδες στον/ην έχοντα/ουσα άριστη γνώση (Γ2/C2), δύο μονάδες στον/ην έχοντα/ουσα πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) και μία μονάδα στον/ην έχοντα/ουσα καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, όπως η γνώση αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α’-39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Γ. Μία μονάδα στον/ην υποψήφιο/α που έχει τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) δεύτερης ξένης γλώσσας, εκ των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση (b). Επισημαίνεται ότι δεν προστίθενται περαιτέρω μονάδες στη βαθμολογία του/ης υποψήφιου/ας που έχει γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο (Γ2/C2, Γ1/C1) ή/και τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) τρίτης ή τέταρτης ξένης γλώσσας.

Δ. Δύο μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που κατέχει Πτυχίο Δημοσίου ΙΕΚ Ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

Ε. Μία μονάδα στον/ην υποψήφιο/α που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και τρεις μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας.

ΣΤ. Μία μονάδα στον/ην υποψήφιο/α που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας και δύο μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ’ ή Δ’ ή Ε’.

Ζ. Δέκα μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

Η. Εξι μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερις μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι γονέας τριών τέκνων, τρεις μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

Βαθμολογία, ισοβαθμία

Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου/ας πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της 14 μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑΛ, και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα, και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’-75). Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή του εκπροσώπου τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Εκπαίδευση, μονιμοποίηση

Οι ειδικοί φρουροί που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων. Οι ειδικοί φρουροί που θα προσληφθούν θα υποστούν κατάλληλη εκπαίδευση για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω εκπαίδευσης, θα τοποθετηθούν σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Η στελέχωση των ως άνω Υπηρεσιών είναι απολύτως επιβεβλημένη προκειμένου να ενισχυθεί άμεσα και ουσιαστικά η εμφανής αστυνόμευση, να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της κοινωνικοοικονομικής ζωής της χώρας. Κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό.

Η πρόσληψη των ειδικών φρουρών γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:

 1. Το γενικό βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑΛ. Στην κατηγορία Β’ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του πτυχίου ΤΕΕ (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑΛ.
 2. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως Εφεδρων Αξ/κών ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως ΕΠΥ ή ως ΕΠΟΠ στις Ενοπλες Δυνάμεις.
 3. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
 4. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού ΙΕΚ, έστω κι αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.
 5. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου.
 6. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
 7. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα καλούνται, με διαταγή του προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρεις ημέρες και είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψήφιους και των δύο φύλων. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή. Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες/εξετάσεις δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες και αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι/ες που θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αστυνομικού Σώματος κρίνονται μη ικανοί/ές και διαγράφονται από τον πίνακα πληρούντων τα προσόντα. Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωση ΑΜΚΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους υποψήφιους για εξέταση.

Ψυχοτεχνική δοκιμασία

Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνώνται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του/ης υποψήφιου/ας.

Υγειονομική εξέταση

Οσοι κρίνονται ικανοί/ες στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους. Η Επιτροπή εξετάζει, επίσης, αν συντρέχει λόγος αποκλεισμού υποψηφίου/ας που φέρει δερματοστιξία. Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.

Αθλητική δοκιμασία

Οσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης στα εξής αγωνίσματα:

 1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
 2. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
 3. Αλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
 4. Αλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Υποψήφιοι/ες που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης προέδρου της επιτροπής, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της. Οι Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών, πριν από την έναρξη των αθλητικών δοκιμασιών, προβαίνουν εκ νέου σε αναστημομέτρηση των υποψηφίων και όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα κρίνονται μη ικανοί/ές. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή όχι των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν, και συντάσσουν Πίνακες Ικανών και Μη Ικανών προς πρόσληψη. Στους Πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΜΚΑ υποψήφιου/ας, ο οποίος λαμβάνεται από τη βεβαίωση ΑΜΚΑ, που οφείλουν να φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση.

Ενστάσεις

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση ασκείται με κατάθεσή της στο ΑΣΕΠ ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ενσταση για τον Διαγωνισμό Πρόσληψης Ειδικών Φρουρών

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ που έχει ήδη εξοφληθεί, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο/η ενιστάμενος/η. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ. Στη συνέχεια οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους/ες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής