Τρίτη 28 Μαΐου 2024 -

Τι αποφασίστηκε για τα υποβρύχια - Αλλάζει ο προγραμματισμόςΤην μετάθεση του χρόνου παράδοσης των γυροπυξίδων που θα προμηθευτεί το Πολεμικό Ναυτικό για τα υποβρύχια "ΠΡΩΤΕΥΣ", "ΝΗΡΕΥΣ" και "ΤΡΙΤΩΝ" κλάσης Type-209/1100, προβλέπει η απόφαση του υπουργού, Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας, κ. Φώτη Κουβέλη.

Ειδικά για το Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ, το σχετικό χρονοδιάγραμμα επεκτείνεται κατά δύο έτη, δηλαδή έως στις 22 Απριλίου 2020, καθώς όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, οι εργασίες τακτικής ακινησίας που εκτελούνται στο συγκεκριμένο υποβρύχιο, καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών.

Μικρότερη είναι η χρονική παράταση για την γυροπυξίδα του υποβρυχίου "ΝΗΡΕΥΣ" και ως νέα προθεσμία ορίστηκε η 31η Αυγούστου 2018. Όπως αναφέρεται στην απόφαση: "στο εν λόγω Υ/Β εργασίες και δοκιμές πλήρους ενεργοποίησης από τακτική ακινησία που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών (άρθρου 1.1.5 της σχετικής (κδ) σύμβασης) και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του Π∆ 118/07." Αντίστοιχα είναι τα δεδομένα για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της Γυροπυξίδας που προορίζεται για το Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ

Ακόμη διαχωρίζει πλήρως τον τρόπο πληρωμής των εργασιών της ποιοτικής παραλαβής μετά από δοκιμές στα πλοία, ήτοι του 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος (317.967,20€), προκειμένου να είναι εφικτή η πληρωμή της ποιοτικής παραλαβής των οκτώ (8) γυροπυξίδων, καθώς και η ξεχωριστή πληρωμή των έτερων τριών (3) μετά την έκαστη παραλαβή αυτών (28.906,11€ έκαστος), συμφώνως παραγρ. 7.3(β) της εν λόγω σύμβασης.