Κυριακή 14 Απριλίου 2024 -

Κόκκινα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου: Εξόφληση οφειλών σε έως 120 δόσειςΤην «πόρτα» των 120 δόσεων ανοίγει η κυβέρνηση σε χιλιάδες δανειολήπτες, επιχειρήσεις  και φυσικά  πρόσωπα, που είχαν λάβει δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου μέχρι και το 2012 και δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  Η ρύθμιση των 120 δόσεων συνοδεύεται με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων από 10% έως και 100% ανάλογα με το αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο δανειολήπτης.

Οσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των δόσεων τόσο πιο μικρό είναι το «κούρεμα» στις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οι «κόκκινοι» δανειολήπτες για να κερδίσουν τις 120 δόσεις και το «κούρεμα» έως 100% στις προσαυξήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν  αιτήσεις έως την 1η Αυγούστου 2023.

Σημειώνεται ότι όταν ένα δάνειο εγγυημένο από το δημόσιο συνήθως σε ποσοστό 80% σταματά να εξυπηρετείται στις τράπεζες, οι τράπεζες απευθύνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εξόφλησή του. Το δημόσιο εξοφλεί, αλλά το χρέος συνεχίζει να βαρύνει τον οφειλέτη καθώς βεβαιώνεται στα βιβλία εισπρακτέων της ΑΑΔΕ και η μη εξυπηρέτησή του συνοδεύεται από τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί).

Η διάταξη νόμου η οποία περιλαμβάνεται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, έρχεται να συμπληρώσει προηγούμενες διατάξεις του 2020. Οι νέες διατάξεις, όπως αναφέρεται στο συνοδευτικό υλικό της τροπολογίας αφορούν σε δανειολήπτες οι οποίες δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τις εν λόγω οφειλές τους κατά το χρονικό διάστημα από 8 Οκτωβρίου 2019 έως 1 Φεβρουαρίου 2023 σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Εως 120 δόσεις

Αναλυτικότερα η διάταξη προβλέπει ότι στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων τα οποία χορηγήθηκαν με βάση εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης της εταιρείας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα AE (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ) ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑE (TΕΜΠΜΕ ΑΕ) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 1η  Φεβρουαρίου 2023.

Οι καταπτώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 1η Φεβρουαρίου 2023 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση. Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως εξής:

– Εφάπαξ με 100% απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

–  Από 2 – 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 95%.

– Από 5 – 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 85%.

– Από 13 – 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%.

–  Από 25 – 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 75%.

– Από 37 – 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 45%.

– Από 49-60  μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 30%.

–  Από 61 – 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 20%.

–  Από 73 έως 96 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 15%.

–  Από 97 έως 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 10%.

Η διάταξη

Το άρθρο 13 της τροπολογίας ορίζει τα εξής:

Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας:

1. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 (Α’ 143) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

α) εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%).

γ) από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

δ) από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

ε) από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

στ) από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ζ) από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

η) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

θ) από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

ι) από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).».

2. Στις ρυθμίσεις του παρόντος δύνανται να υπάγονται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕAΕ), όπως ισχύουν, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 1η Φεβρουάριου 2023, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

3. Οι οφειλές από τις άνω αιτίες που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1η Φεβρουάριου 2023 και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Α’ 107), δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου μέχρι την 1η Αυγούστου 2023 κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Πηγή κειμένου: 

in.gr