Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 -

Εισόδημα, περιουσία, τα κλειδιά για ρύθμιση χρεών έως 120 δόσειςΤο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, κινητών και ακινήτων, καθορίζουν την τελική απόφαση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ προς τα Ταμεία σε έως 120 δόσεις.

Εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος ξεκαθαρίζει ποιοι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, ορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επισημαίνει ότι καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή της σχετικής αίτησης, και κατά συνέπεια την έγκριση της ρύθμισης, διαδραματίζουν το εισόδημα και η περιουσία.

Ειδικότερα για τα ακίνητα, εφόσον οι προς ρύθμιση οφειλές υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, απαιτείται η πιο πρόσφατη έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων, που πρέπει να έχει συνταχθεί εντός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν δεν προσκομιστεί έκθεση εκτιμητή, το ΚΕΑΟ λαμβάνει υπόψη τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία.

Στα κινητά περιουσιακά στοιχεία, όταν αυτά σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας –για παράδειγμα τίτλοι, μετρητά, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετοχές– λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία τους, όπως προκύπτει από έκθεση οικονομολόγου μέλους του ΟΕΕ ή λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης, η οποία έχει συνταχθεί εντός έτους από την υποβολή της αίτησης. Διαφορετικά λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη και το ΚΕΑΟ μπορεί να ζητήσει συνοδευτικά έγγραφα.

Στη δε περίπτωση κινητών μεγάλης αξίας –κάθε τίτλος άνω των 2.000 ευρώ και συνολικά άνω των 30.000 ευρώ–, βάσει της εγκυκλίου θα λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται στην αίτηση, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που αναγράφεται σε εν ισχύι σύμβαση ασφάλισής τους. Οταν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία δεν σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφορούν κινητά μικρής αξίας, λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται στην αίτηση.

Για την αξιολόγηση του διαθέσιμου εισοδήματος, το ΚΕΑΟ λαμβάνει υπόψη το καθαρό εισόδημα του τελευταίου έτους ή τον μέσο όρο των καθαρών κερδών της τελευταίας 3ετίας. Προσοχή όμως. Ο οφειλέτης δεν μπορεί να επιλέξει. Στην εξίσωση μπαίνει υποχρεωτικά το μεγαλύτερο μέγεθος από τα δύο.

Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:

Ι) Για νομικά πρόσωπα, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μέγεθος μεταξύ των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης ή του μέσου όρου των θετικών EBITDA της τελευταίας τριετίας.

ΙΙ) Για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης ή του μέσου όρου των θετικών EBITDA της τελευταίας τριετίας, καθώς και ο μέσος όρος των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας.

Να σημειωθεί ότι το ΚΕΑΟ θα απορρίπτει κάθε αίτημα για ρύθμιση, στην περίπτωση που η συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών υπερβαίνει το 25πλάσιο αυτής.

Μόλις το 1/3 των μικρομεσαίων θα μπει στη ρύθμιση

Με την ΕΣΕΕ να εκτιμά πως, ενώ η ρύθμιση ενδιαφέρει περισσότερους από ένα εκατ. οφειλέτες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στην πράξη θα καταφέρει να ενταχθεί μόλις το 1/3 των μικρομεσαίων, το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών μπορεί να ενταχθούν και οφειλές που αμφισβητούνται από τον οφειλέτη, χωρίς αυτός να χάνει το δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησής τους, καθώς και χρέη από απλήρωτα πρόστιμα. Επίσης, με τη χθεσινή εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και οι αγρότες καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών ως αυτοαπασχολούμενοι, ανεξαρτήτως αν θεωρείται ότι δεν ασκούν, κατά τα τυπικά κριτήρια, επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών, καθώς και στοιχεία για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, κατάλογο όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται υποχρεωτικά από δικαιολογητικά, όπως αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή από τον δικηγορικό σύλλογο για οφειλέτες δικηγορικές εταιρείες, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου. Για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχουν συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ ή/και οι οφειλές τους προς ΚΕΑΟ που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους, απαιτείται πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης ή μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης.

Η ρύθμιση χάνεται και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, στην περίπτωση μη καταβολής ή μερικής καταβολής δόσεων έως της συμπλήρωσης του ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις, μη υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, ή μη εξόφλησης ή τακτοποίησης τρεχουσών οφειλών εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.