Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 -

ΕΦΚΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη στελέχωση της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης ΠεριουσίαςΧθες Τετάρτη 22 Μαΐου, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη στελέχωση της «Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Μονοπρόσωπη Α.E», ενώ η προθεσμία «εκπνέει» στις 6 Ιουνίου.

Η Προκήρυξη του e-ΕΦΚΑ αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.efkacompany.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Αφορά στην κάλυψη δύο (2) θέσεων ευθύνης, του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και του Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων.

 
 
 Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και μίας (1) θέσης Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων, της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.Ε. – efkacompany.gr

Βασική αρμοδιότητα του Επικεφαλής αποτελεί η ευθύνη για την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, η οργάνωση και διασφάλιση της αποδοτικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Τομέα καθώς και η διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε αυτόν.

Ο Διευθυντής Αξιοποίησης Ακινήτων θα είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη διαμόρφωση πολιτικής και προγραμμάτων για εκτιμήσεις, επανεκτιμήσεις και εκποίηση ακινήτων, για την εκπόνηση μελετών αξιοποίησης ή εκποίησης ακινήτων, για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων αναφορικά με τα ακίνητα που πρέπει να εκμισθωθούν, καθώς και για την ανάπτυξη δικτύου συνεργατών που δραστηριοποιούνται στην πώληση ακίνητης περιουσίας (brokers).

Στα βασικά προσόντα που οφείλουν να έχουν οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχτηκαν συγκαταλέγονται το πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για το ρόλο του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας απαιτείται και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, καθώς και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε θέσεις ευθύνης.

Αναφορικά με τον Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων απαιτείται αντίστοιχα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών με τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 16:00. Η υποβολή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η λειτουργία της «Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.E» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Φορέα.

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης και εκμετάλλευσής της.

Κεντρική της αποστολή είναι να ανταποκριθεί στον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων, καθώς και στις απαιτήσεις της αγοράς ακινήτων και του ανταγωνισμού, προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ προς όφελός του.