Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: «Πνευματικές δοκιμασίες - Θεοεγκατάλειψη»