Εκεί που οι ανήλικοι εργάζονται για 0,30 ευρώ την ημέρα