Πρόσκληση - πρόκληση για την αύξηση της απασχόλησης στα πλοία