Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μακροχρόνια ανέργους