Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 -

Μήνυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα διαβαστεί στους ναούς την Κυριακή – Προτροπή για εγκάρδια προσευχήΜήνυμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο θα αναγνωσθεί στους ναούς της χώρας την προσεχή Κυριακή 20 Μαρτίου, στέλνει προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στην Εγκύκλιο καταδικάζεται ο πόλεμος και τονίζονται οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την Εκκλησία για την στήριξη των προσφύγων. Η απόφαση για την έκδοση της Εγκυκλίου ελήφθη ύστερα και από την εκτενή συζήτηση που έγινε κατά την πρώτη ημέρα των τακτικών εργασιών της ΔΙΣ την Δευτέρα 14 Μαρτίου.

“Εξ ε­πό­ψεως Ορ­θο­δό­ξου, κα­νένα γε­γο­νός, κα­μία πρό­κληση, κα­μία ε­πι­δί­ωξη και κα­μία πρό­φαση δεν δύ­να­ται να δι­και­ο­λο­γή­σει την θη­ρι­ω­δία του πο­λέ­μου, η φύση του ο­ποίου προ­ϋ­πο­θέ­τει την ε­πι­βολή της βου­λή­σεως του ι­σχυ­ρού στον α­νί­σχυρο. Τοι­ου­το­τρό­πως, πα­ραάγε­ται το λε­γό­μενο «δί­καιο» του ισχυ­ρού, το ο­ποίο, βε­βαίως, δεν έ­χει κα­μία σχέση με την έν­νοια της δι­και­ο­σύ­νης, της α­γά­πης και της ε­λευ­θε­ρίας, που ευ­αγ­γε­λί­ζε­ται ο Χρι­στός”, τονίζεται.

Διαβάστε περισσότερα στο orthodoxianewsagency.gr