Σάββατο 13 Ιουλίου 2024 -

Τι αλλάζει για όσους δωρίζουν ακίνητα και χρήματα σε δήμους και ΝΠΔΔΜετά τις δηλώσεις για αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές και κληρονομιές, στην ψηφιακή εποχή πέρασαν και οι δηλώσεις φόρου δωρεάς προς το Δημόσιο.

Μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY υποβάλλονται, πλέον, αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών προς ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φορολογούνται με συντελεστή 0,5%.

Από την ψηφιακή υποβολή εξαιρούνται δηλώσεις ακινήτων εκτός αντικειμενικού συστήματος

Οι δηλώσεις δωρεών που υποβάλλονται πλέον υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή είναι οι εξής:

Δηλώσεις δωρεών για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο από τις 19 Απριλίου 2024. Ειδικότερα:

  • Αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ).
  • Αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς κινητών περιουσιακών στοιχείων κάθε είδους (πλην χρηματικών ποσών).
  • Δηλώσεις για ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί ψηφιακά.
  • Δηλώσεις για δωρεές που έχουν συντελεστεί από 1ης Ιανουαρίου 2024 και μετά και για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Δηλώσεις για δωρεές που έχουν συντελεστεί από 1ης Ιανουαρίου 2024 και μετά και για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ειδικότερα:

  • Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς κινητών περιουσιακών στοιχείων και χρημάτων, που υποβάλλονται ανά ζεύγος δωρητή-δωρεοδόχου και
  • Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς χρηματικών ποσών που υποβάλλονται μονομερώς από το δωρεοδόχο νομικό πρόσωπο, χωρίς αναγραφή των στοιχείων των δωρητών.

Για όλες τις παραπάνω δηλώσεις φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα myPROPERTY μια νέα ειδική κατηγορία «Δήλωση φόρου δωρεάς σε πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2961/2001». Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY.

Από την ψηφιακή υποβολή εξαιρούνται:

  • Δηλώσεις δωρεάς με δωρητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή εδρεύουν στο εξωτερικό, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Φορολογικό Μητρώο και δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
  • Δηλώσεις δωρεάς προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.